Inwentaryzacja powykonawcza budynków i przyłączy

Po skończonej budowie inwestor występuje do właściwego organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku. Obowiązek taki nakłada ustawa ”Prawo budowlane”. Artykuł 57 wymienionej ustawy precyzuje, co wchodzi w skład dokumentacji technicznej dołączanej przez inwestora do wniosku o użytkowanie. Obok dziennika budowy, oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, protokołów badań i sprawdzeń, konieczne jest przedstawienie map i szkiców z powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Po ukończeniu inwestycji budowlanej, a przed rozpoczęciem użytkowania, konieczne jest zatem wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W tym celu geodeta przeprowadza pomiar obiektu w terenie, a następnie przedstawia jego wynik na szkicu inwentaryzacji. Przygotowana dokumentacja przekazywana jest do odpowiedniego dla danego obszaru Ośrodka Geodezyjnego. W wyniku opisanych powyżej działań, do inwestora trafia ostemplowana przez urząd kopia mapy zasadniczej z naniesionym obiektem oraz kopia wymienionego wcześniej szkicu inwentaryzacji. Dokumenty te należy dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.