Pomiary objętości mas ziemnych

Technologia robót ziemnych polega na wydobyciu i stałym lub czasowym przemieszczeniu ziemi z wykopu w inne miejsce oraz na kształtowaniu skarp, wykopów, nasypów  zgodnie z ich przeznaczeniem.

W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonywania wszelkich prac mających na celu obliczenie objętości mas ziemnych, na przykład na podstawie dostępnych podkładów mapowych.

Jednak w większości przypadków obliczenie mas ziemnych powinno opierać się na dodatkowych pomiarach w terenie. Obliczenia te wykonuje się w wielu fazach projektowania i budowy obiektu. Często wielkość robót ziemnych decyduje o wyborze konkretnej lokalizacji dla projektowanej inwestycji. Przy pomiarze rzeźby terenu najczęściej stosowaną metodą jest pomiar tachimetryczny, który osiąga wymaganą dokładność wystarczającą do określenia wysokości poszczególnych pikiet.

Obecnie bardzo rzadko stosuje się pomiar rzeźby terenu metodą niwelacji rozproszonej czy  niwelacji siatkowej. Metody obliczania robót ziemnych zmieniły się na przestrzeni ostatnich lat. Informatyzacja spowodowała wyparcie tradycyjnych metod obliczania objętości robót ziemnych na rzecz szybszego i dokładniejszego obliczenia, przy użyciu różnych programów komputerowych wraz z ciekawą wizualizacją przestrzenną