Pomiary pionowości budowli wysmukłych

Do budowli wysmukłych zalicza się kominy, chłodnie przemysłowe, maszty telewizyjne i GSM, wieże, maszty farm wiatrowych i inne budowle, których wysokość kilkukrotnie przewyższa szerokość budowli.

Jednym z ważniejszych warunków geometrycznych takich budowli jest warunek pionowości jego osi. Na odstępstwa od tego warunku wpływ mogą mieć zarówno czynniki mechaniczne (ciężar własny, odkształcanie podłoża, obciążanie wiatrem), jak i fizykochemiczne (wpływy chemiczne, starzenie się materiału). Zarówno jedne, jak i drugie czynniki mogą prowadzić do katastrofy budowlanej.

Do sprawdzenia pionowości najczęściej wykorzystuje się tachimetry, dalmierze bezlustrowe oraz naziemne skanery laserowe.