Pomiary przemieszczeń i odkształceń

Prace geodezyjne nie kończą się w momencie zakończenia budowy i oddania obiektu do użytkowania. Na skutek działania czynników stałych lub zmiennych (obciążenia), a także wpływu różnych czynników zewnętrznych, takich jak wiatry, drgania podłoża, zmienne warunki gruntowe i wodne, budowle lub ich części podlegają przemieszczeniom lub odkształceniom. W celu wczesnego wychwycenia niepokojących zmian, niezbędne są pomiary przemieszczeń i odkształceń.

Zmianę położenia obiektu z jednoczesną zmianą jego wymiarów i kształtu nazywa się odkształceniem, natomiast zmianę położenia, bez zmiany wymiaru i kształtu nazywamy przemieszczeniem.

Dzięki pomiarom przemieszczeń i odkształceń możliwe jest uzyskanie danych i ocena stanu technicznego oraz prawidłowego funkcjonowania użytkowanego obiektu. Przemieszczenia i odkształcenia są natury geometrycznej i odbywają się na przestrzeni kilku miesięcy czy lat, dlatego pomiary należy wykonywać w określonych odstępach czasu.