Wznowienie granic działek

Wznowienie granic to czynność wykonywana przez geodetę, polegająca na odtworzeniu w terenie zniszczonych lub zatartych punktów załamania granic działki lub działek.

Wykonuje się je wtedy, kiedy dane źródłowe, techniczne i prawne o położeniu punktów nie budzą żadnych wątpliwości. Oznacza to, że granice te były już wcześniej ustalone i istnieje pełna dokumentacja geodezyjna pozwalająca na ich odtworzenie w terenie z wymaganą dokładnością. Wznowienie granic pozwala na uniknięcie ewentualnych sporów albo spraw sądowych, gdy właściciel nie zna dokładnego położenia swojej nieruchomości. Geodeta, z odpowiednim wyprzedzeniem, listownie powiadamia zainteresowane strony o wznowieniu granic. Następnie z czynności tej sporządzony zostaje protokół, pod którym podpisują się osoby mające interes prawny.