Kompleksowa obsługa budowy

Duże, skomplikowane obiekty budowlane, o znacznej ilości elementów konstrukcyjnych, wymagają od geodety wykonania szeregu czynności w trakcie trwania całego proces inwestycyjnego.

Jeszcze przed przystąpieniem do budowy geodeta wykonuje geodezyjne opracowanie projektu zagospodarowania terenu i sporządza dane do tyczenia.

Podczas budowy, w oparciu o przygotowaną wcześniej osnowę realizacyjną, wyznacza się osie ścian, umiejscowienie słupów bądź innych elementów nośnych. Jednocześnie prowadzi się pomiary kontrolne. Sprawdzana jest lokalizacja wybranych szczegółów, poziom posadowienia posadzek, odchylenie od pionu słupów czy szybów windowych.

Z czynności kontrolnych wykonywane są szkice dokumentacyjne. Na ich podstawie podejmowana jest decyzja o przystąpieniu do kolejnych faz budowy. Zamknięcie terenowych prac budowlanych nie jest równoznaczne z końcem prac geodezyjnych przy realizacji obiektu. Konieczne jest jeszcze wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Całość opisanych powyżej czynności składa się na geodezyjną obsługę inwestycji.