Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych to opracowanie geodezyjno-kartograficzne niezbędne do przygotowania dokumentacji związanej z rozpoczęciem budowy domu, przyłącza lub innego obiektu budowlanego. Na podstawie sporządzonej przez geodetę mapy projektant i architekt sporządzają projekt architektoniczno-budowlany obiektu oraz projekt zagospodarowania działki (terenu). Oba dokumenty posłużą do wystąpienia o pozwolenie na budowę.

Mapa do celów projektowych powinna zawierać wszelkie elementy ewidencji gruntów i budynków, a także informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych wraz z siecią uzbrojenia terenu. 

W trakcie przygotowania mapy, bardzo istotną sprawą jest sprawdzenie ukształtowania terenu na przedmiotowej działce i wniesienie na nią nowych rzędnych. Ma to istotne znaczenie dla prawidłowego usytuowania wysokościowego budynku. Dużą wagę ma tu ścisła współpraca na linii geodeta-projektant. Mapa do celów projektowych, oprócz terenu inwestycji, powinna obejmować także pas o szerokości co najmniej 30 metrów, okalający przedmiotowy teren.

Mapy wykonuje się zarówno w technologii analogowej, jak i numerycznej. Ze względu na przejrzystość, możliwość edytowania, jak i komputerowe uzupełnianie o elementy projektowane, mapy w wersji cyfrowej dominują w użyciu. 

Geodeci pracujący w As Geodezja opracowują mapy od 10 lat. Doświadczenie, rzetelność wykonania i nowoczesne technologie pozwalają nam sporządzać najwyższej jakości mapy do celów projektowych. Zapraszamy do współpracy.